September 18, 2013
雅登廚飾 敬祝中秋節愉快 闔家平安!

月是中秋分外明,我把問候遙相寄
皓月當空灑清輝,中秋良宵念摯心
祝願佳節多好運,月圓人圓事事圓!

雅登廚飾 敬祝中秋節愉快 闔家平安!